LABORATORIUM DYDAKTYKI INFORMATYKI

DYDAKTYKA INFORMATYKI

Wykładowca: dr Krzysztof Gębura

Wykład - 15 h,
ćwiczenia - 45 h

Cel:
Wykład przeznaczony dla studentów III-go roku Fizyka z Informatyką (oraz fakultatywnie - Informatyki stosowanej), przygotowujący przyszłych nauczycieli do nauczania przedmiotu "Informatyka" oraz "Technologia Informacyjna".
Materiał wykładu może służyć też jako podbudowa teoretyczna dla wszystkich studentów fizyki uczestniczących w zajęciach z technologii informacyjnej.

Treść wykładu:

 1. Miejsce informatyki w szkole.
  1.1. Ocena oprogramowania dydaktycznego.
  1.2. Komputer w nauczaniu różnych przedmiotów (plik rtf).
 2. Programy użytkowe w nauczaniu: arkusz kalkulacyjny i edytory tekstów (ćwiczenia);
 3. Perspektywy informatycznych narzędzi kształcenia. 3.1. Hipertekst (plik hlp).
  3.2. Internet (plik rtf).
  3.3. Grafika komputerowa (ćwiczenia).
 4. Wybrane problemy nauczania informatyki w szkole:
  4.1. Cele nauczania:
         (podstawa programowa z informatyki - gimazjum),
         (podstawa programowa do liceum - technologia informacyjna i informatyka).
  4.2. Metody nauczania (html), to samo (w wersji rtf).
  4.3. Środki dydaktyczne w nauczaniu informatyki.
  4.4. Ocenianie i sprawdzanie wyników nauczania.
  4.5. Rozkład materiału nauczania (ćwiczenia).
  4.6. Konspekt lekcji (ćwiczenia).

Podręczniki:

 1. M. Sysło, Elementy informatyki, PWN Warszawa 1993.
 2. Informatyka w szkole, praca zbiorowa, Vulkan Wrocław 1993
 3. Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 1996
 4. Informatyka i dydaktyka w nauczaniu fizyki - (skrypt pod. red. H. Szydłowskiego), Wyd. Naukowe UAM Poznań 1997.
 5. G. Koba, J. Bock, Informatyka - podstawowe tematy. Poradnik metodyczny, Wyd. Szkolne PWN Warszawa 1999.

Ćwiczenia dydaktyka informatyki 1 (30h)

Zaliczenie - zadaniowe

(w roku akademickim 2008/2009) - tematy konspektów i programy do oceny:

 1. Ocena programu komputerowego, wg. wzoru (ocena_pk.doc).
 2. Wykonanie hipertekstu.
 3. Rozwiązanie zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
 4. Ocena cudzego konspektu (kwestionariusz.doc).
 5. Napisanie własnego konspektu lekcji informatyki.
 6. Wykonanie grafiki użytkowej - wizytówka, plakat.

Egzamin: pisemny


Ćwiczenia dydaktyka informatyki 2 (15h)

Zaliczenie - zadaniowe

(w roku akademickim 2008/2009):

 1. Przygotowanie jednego działu planu wynikowego informatyki w gimnazjum
  Informatyka Stosowana - program G. Kobe (Wyd. Szkolne PWN w doc)
  Fizyka z informatyką - program W. Jochemczyk (WSiP w pdf),
 2. Animacja w programie Modellus.
 3. Praca na lekcji z kartą pracy.
 4. Napisanie własnej karty pracy.

Oprac. dr K. Gębura