HISTORIA

Zarys historii Zakładu Nauczania Eksperymentu Fizycznego cd.


Powołanie Zakładu Dydaktyki Fizyki

W roku 1998 Rada Wydziału Fizyki powołała Zakład Dydaktyki Fizyki, w skład którego weszły dotychczasowe jednostki: Zakład Nauczania Eksperymentu Fizycznego i Pracownia Metodyki Nauczania Fizyki. Równocześnie wyłączono Pracownię Demonstracji i przekształcono ją w Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny, którego kierownictwo przejął dr Stefan Habryło. Wyłączono również Pracownię Fizyczną I, a jej kierownictwo powierzono dr Marii Kotłowskiej. W Zakładzie Dydaktyki Fizyki pozostało Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe i pracownia dla studentów Laboratorium Dydaktyki Fizyki, w której zajęcia prowadzili pracownicy byłej Pracowni Metodyki Nauczania Fizyki. Nauczano w niej wykonywania tradycyjnych szkolnych doświadczeń fizycznych.
W celu lepszego przygotowania przyszłych nauczycieli do wykorzystania komputerów w nauczaniu szkolnym, w roku akademickim 1994/1995 zorganizowano pracownię dydaktyczną pod nazwą Laboratorium Edukacyjnych Zastosowań Informatyki z dwoma działami: jeden z nich uczył wykorzystania komputera w nauczaniu (dr Krzysztof Gębura), a drugi wykonywania szkolnych doświadczeń wspomaganych komputerowo (H. Szydłowski). Z chwilą przejścia na emeryturę prof. dr hab. Henryka Szydłowskiego zajęcia szkolnych doświadczeń wspomaganych komputerowo w Laboratorium Edukacyjnych Zastosowań Informatyki przejęli pracownicy Zakładu Radiospektroskopii: dr Paweł Bilski i dr Aleksandra Pajzderska. Z powodu braku samodzielnego pracownika naukowego, kierownictwo objął jako kurator Dziekan Wydziału Fizyki profesor Ryszard Naskręcki. W roku 2007 Zakład przekształcono w Pracownię Dydaktyki Fizyki a w roku 2008 kierownikiem mianowano prof. dr hab. Henryka Drozdowskiego.

Niestacjonarne Studia Doktoranckie

W czasie Zjazdu Fizyków Polskich w Białymstoku w roku 1999 zaproponowano, by w UAM stworzyć możliwość wykonywania prac doktorskich dla czynnych zawodowo nauczycieli fizyki. Inicjatywę poparli dziekani Wydziałów Fizyki na ogólnopolskim spotkaniu w Poznaniu, oraz dziekan Wydziału Fizyki UAM. Profesorowie Wojciech Nawrocik i Henryk Szydłowski zgodzili się jako wolontariusze prowadzić ogólnopolskie seminarium dla tych nauczycieli. Seminaria rozpoczęły się od stycznia 2000 r. W całym okresie trwania seminarium uczestniczyło w nim zawsze ponad 20 nauczycieli z całej Polski (woj. dolnośląskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie). 26 kwietnia 2002 roku podpisano umowę pomiędzy dziekanami Wydziału Fizyki i Wydziału Studiów Edukacyjnych w sprawie prowadzenia przewodów doktorskich ze specjalności Dydaktyka Fizyki dla studentów Zaocznych Studiów doktoranckich prowadzonych przy Wydziale Fizyki UAM. Pierwszy formalny nabór studentów na te studia odbył się na rok akademicki 2001/2002. Pierwszy egzamin wstępny odbył się w dniu 9 czerwca 2001 w wyniku którego przyjęto 18 studentów.
W roku 2006, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, studia zostały przekształcone w Niestacjonarne Studia Doktoranckie, które zakończyły się w roku 2009. Liczba studentów wynosiła początkowo 25 osób, a studia ukończyło 20 osób. W tym czasie zakończyły się z wynikiem pozytywnym dwa przewody doktorskie, jeden na Wydziale Fizyki UAM, drugi na Wydziale Pedagogicznym UMK w Toruniu, a następne 5 przewodów zostało otwartych (4 na UAM, a jeden na UMK). O zakończeniu tych studiów zadecydował brak zainteresowania ze strony członków Rady Wydziału Fizyki. W roku 2006 nie było już naboru nowych kandydatów. Według oceny profesorów prowadzących seminaria, studia, łącznie z innymi inicjatywami podejmowanymi dla szkół średnich, były istotnym czynnikiem na rzecz podniesienia poziomu nauczania Fizyki w szkołach.

strona: 12345678910