HISTORIA

Zarys historii Zakładu Nauczania Eksperymentu Fizycznego cd.


Specjalizacja Dydaktyka Fizyki

W roku 1982 na studiach fizyki powołano specjalizację "Dydaktyka Fizyki", która kształciła przyszłych nauczycieli fizyki. Kandydatów rekrutowano po trzecim roku studiów fizyki. Specjalizacja istniała do roku 2006, w którym została zlikwidowana, a kształcenie nauczycieli przejęła specjalizacja "Fizyka z Informatyką". Rekrutacji na tę specjalizację zaprzestano w roku 2004/2005 a ostatnie prace magisterskie kończą się w roku akademickim 2009/2010. W okresie istnienia specjalizacji prace magisterskie wielu studentów były ściśle związane z nauczaniem lub studiami fizyki.
Od roku 1985 w Zakładzie podjęto badania wiedzy potocznej uczniów, które realizowano również w Pracowni Metodyki Fizyki i Zakładzie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, którą w tym czasie kierował również prof. H. Szydłowski. W badaniach uczestniczyli: mgr Dorota Paprotny (Zielona Góra), dr Bożena Śniadek, dr Bogusław Piątek, dr Wojciech Kaczmarek, dr Bogusław Mól i dr Roman Matuszewski. Do badań włączono wielu magistrantów i tematy ich prac magisterskich z dydaktyki fizyki na obydwu uczelniach. Wyniki badań opublikowano w roku 1991 monografii: "Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów" [15]. W czasie trwania badań rozpoczęto współpracę z profesorem Janem Raat z Uniwersytetu Technicznego w Utrechcie, która trwała aż do jego śmierci i owocowała wieloma inicjatywami na skalę międzynarodową, między innymi rozpoczęciem cyklu międzynarodowych konferencji PATT (Pupils Attitude towards Technology), oraz GASAT (Girls and Science and Technology). W badaniach tych uczestniczyła dr Grażyna Dudziak.

Początki wykorzystania komputerów w doświadczeniach fizycznych

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęto prace nad wykorzystaniem komputerów osobistych w nauczaniu akademickim. Rozpoczęto od wykorzystania Komputera RIAD w Pracowni Fizycznej II. Z chwilą pojawienia się komputerów ZX81 zaczęto je wykorzystywać do tworzenia programów uczących i obliczeniowych. Owocem tych prac było opracowanie monograficzne p.t. "Uczące i obliczeniowe programy komputerowe do statystyki matematycznej" [16]. (H. Szydłowski, B. Zawieja) wydane przez Wyd. Nauk. WSP w Zielonej Górze w roku 1990.
Podjęto budowę pierwszych stanowisk pomiarowych wspomaganych komputerowo. Jednym z pierwszych było stanowisko do badania przewodnictwa cieplnego ciał stałych. Komputer Schneider (podobny do Amstrada) służył do wykonywania pomiarów w ośmiu kanałach pomiarowych. Jeden z nich służył do pomiaru mocy grzejnika, a pozostałe do badania rozkładu temperatury wzdłuż pręta metalowego. Autorem oprogramowania był mgr Jacek Gapiński (wtedy student). Zastosowanie komputera wyeliminowało bardzo żmudne, czasochłonne i trudne do skontrolowania pomiary wykonywane przez studentów za pomocą termopar, skróciło czas trwania eksperymentu, dawało wyniki powtarzalne i pozwalało wykonać szybko wszystkie obliczenia. Stanowisko pracowało bez większych awarii do roku 2005 i nadal (w roku 2010) jest sprawne technicznie [17].

strona: 12345678910